Què fem?

Secció de projectes institucionals

La secció de projectes institucionals dóna suport a la gestió econòmica dels projectes i convenis d’àmbit institucional, que inclouen:

 • Convenis amb contingut econòmic
 • Aportacions extraordinàries del GOIB
 • Projectes competitius de caire institucional (no de recerca)
 • Projectes Erasmus+ dependents del PDI
 • Projectes d’innovació institucionals
 • Projectes d’innovació dependents del PDI

Les seves funcions són:

 • Coordinació dels projectes institucionals amb els serveis amb competències en Infraestructures, Contractació, Tramitació i validació comptable i Patrimoni
 • Seguiment de projectes institucionals
 • Validació de l’elegibilitat de despeses en actuacions institucionals cofinançades
 • Justificació de projectes institucionals
 • Control de publicitat (expedients, tanques, plaques, etiquetatge, notes de premsa, etc.)
 • Gestió de requeriments i auditories
 • Manteniment de la informació de projectes institucionals a l’aplicació PIC en coordinació amb el servei amb competències en ingressos
 • Manteniment d’un sistema de planificació de la gestió de projectes institucionals (compartit amb altres serveis)
 • Manteniment d’una web per a la publicitat dels projectes institucionals
 • Transferència d'informació a plataformes de control (CoFFEE, Minerva, etc.)
 • Cooperació en el control de risc de frau

Nota: el suport als projectes de recerca és competència de l’Àrea d’Investigació

Àrea de comptabilitat analítica

L’àrea de comptabilitat analítica és responsable del tractament i producció de la informació relativa a la comptabilitat analítica de la UIB.

Les seves funcions són:

 • Control de qualitat de les dades origen per a la comptabilitat analítica, incloent
  • Despeses de comptabilitat pressupostària
  • Ingressos de comptabilitat pressupostària
  • Nòmina i seguretat social
  • Inventari i amortització
  • Activitats docents del PDI (estudis i assignatures), i la dedicació del PDI a elles
  • Activitats de recerca del PDI
  • Activitats de direcció de tesis
  • Altres activitats del PDI
  • Càrrecs del PDI
 • Control de qualitat dels processos d’extracció i transformació de dades per a la comptabilitat analítica procedents dels següents sistemes:
  • UXXI-Econòmic
  • UXXI-RRHH (Hominis)
  • Agora
  • SIGMA Acadèmic
  • PIC (Projectes i Convenis)
  • SAD (Sistema d’Avaluació Docent)
  • SIG (Sistema d’Informació Geogràfica)
 • Elaboració d'informes de comptabilitat analítica per als òrgans de govern i el GOIB
  • Anuals
  • Per curs acadèmic
 • Manteniment del document de personalització de la UIB
 • Introducció manual de informació al sistema de comptabilitat analítica
 • Administració i manteniment de les parametritzacions de comptabilitat analítica a la plataforma informàtica

Àrea de coordinació econòmica i suport informàtic

L’àrea de coordinació econòmica i suport informàtic és responsable de la coordinació i administració dels sistemes informàtics i dels procediments que afecten els diferents serveis i àrees implicades en la gestió econòmica, així com del corresponent suport informàtic a nivell funcional i d’usuari avançat, sense perjudici de les funcions del SASTIC i el SITIC.

És responsabilitat de l’àrea:

 • La interlocució amb Universitas XXI (UXXI) per a qüestions de gestió econòmica
 • La interlocució amb SASTIC i SITIC per a temes de gestió econòmica
 • Gestió de càrregues i descàrregues massives de dades a UXXI-EC
 • Control de l'arxivat electrònic d'expedients comptables
 • Control de qualitat procediments de gestió comptable
 • Coordinació operativa entre els serveis i departaments de l'àrea econòmica
 • Documentació del sistema UXXI-Econòmic i procediments del departament d’economia i projectes institucionals
 • Manteniment del wiki de Comptabilitat i el Teams del departament d’economia i projectes institucionals
 • Manteniment i configuració d’UXXI-Econòmic, i coordinació de les actualitzacions i millores
 • Participació en el desenvolupament i manteniment de PIC (aplicació de Projectes i Convenis)
 • Suport residual a l’extracció d’informació de CTB/GPA
 • Suport tècnic i funcional a FACe
 • Suport tècnic i funcional a firma electrònica
 • Suport tècnic i funcional a UXXI-Econòmic
 • Tractament i subministrament d'informació (pressupostació, control, despeses recurrents,...)
 • L’administració del node UIB de la Base de Dades Nacional de Subvencions